Més informació

1. ELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS.
Els Pressupostos Participatius són un mecanisme de participació i gestió del municipi, mitjançant un procés democràtic en el qual la ciutadania decideix de manera directa a què es destina una part del pressupost municipal.

 

2. OBJECTIU
El principal objectiu dels Pressupostos Participatius és el següent:

 • Que la ciutadania puga establir durant el desenvolupament del procés les seues principals demandes i preocupacions en matèria d'inversió i despesa corrent i incloure-les en el pressupost anual de l'any següent.

Els objectius específics són:

 • Conformar una ciutadania activa amb la millora de la qualitat de vida de la ciutat.
 • S'estableix una priorització de les demandes i necessitats de les veïnes i veïns d'Alboraia sobre les inversions de l'Ajuntament.
 • Millorar la relació entre la ciutadania i l'administració.
 • Facilitar la transparencia
 • Potenciar la intel·ligència col·lectiva
 • Democratitzar la presa de decisions
 • Foment del diàleg entre veïnes i veïns.

3. PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA
Els Pressupostos Participatius que es decideixen en l'any en curs s'executaran en els pressupostos de l'any següent, i estaran destinats a la realització d'inversions i despesa corrent.

4. PARTICIPANTS
La participació en el procés està oberta a totes les persones majors de 16 anys i empadronades a Alboraia.

5. FORMES DE PARTICIPACIÓ

 • Formulant proposades d'inversió i idees de millora de manera individual a través de participa.alboraya.es o de manera col·lectiva en els tallers presencials.
 • Donant suport a propostes realitzades per la ciutadania i pujades a participa.alboraya.es  
 • Votant les propostes viables i valorades per l'Ajuntament i que apareixeran en participa.alboraya.es
 • Acudint als tallers de participación
 • Mitjançant registre d'entrada en les oficines  AMIC.

6. FASES DELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS

 • FASE 1: Presentació de les proposades, del 27 de setembre al 18 d'octubre.
 • FASE 2: Recollida d'avals, del 19 d'octubre a l'1 de novembre.
 • FASE 3: Estudi de viabilitat, del 2 al 16 de novembre.
 • FASE 4: Votació ciutadana, del 17 de novembre al 4 de desembre.
 • FASE 5: Execució dels Pressupostos Participatius, a partir del 2023.

7.NATURALESA DE LES PROPOSTES
Les propostes de la ciutadania hauran de versar sobre la inversió o la despesa corrent, i a més, ser coherents amb els principis de sostenibilitat, igualtat i no discriminació, inclusió social, adequació al territori, i a la partida pressupostària.

Les propostes podran ser d'inversió o de despesa corrent.

Les propostes dels tallers s'elaboraran de manera col·lectiva i es decidiran i prioritzaran a través del consens del grup que haurà de ser el mateix en els tres tallers.

Els àmbits municipals sobre els quals poden actuar són els següents:

 • PROPOSTES D'INVERSIÓ:
  1. MOBILITAT-ACCESSIBILITAT: accessos a la ciutat, zones d'estacionament, semàfors, pas de vianants, rotondes, voreres, carrils bici, clavegueram, il·luminació viària, conversió en zona de vianants de carrers.

  2. ESPAIS OBERTS I PÚBLICS: Equipaments de parcs i jardins, mobiliari, zones infantils, zones per a gossos, paratges, vies verdes, repoblació, horts socials i escolars, paratges naturals, solars i places.

  3. EQUIPAMENTS I INFRAESTRUCTURES: Millora d'instal·lacions municipals (esportives, educatives, culturals, centres juvenils, centres de majors, etc.), rehabilitació d'edificis públics (centre històric, edificis municipals, monuments històrics, altres zones d'interés), innovació i noves tecnologies (panells solars, punts de recàrrega cotxes elèctrics, etc.), contenidors. Adquisició de material per a la seua cessió a les associacions o entitats locals.

 • ROPOSTES DE DESPESA CORRENT:
  1. DESPESA CORRENT: PROJECTES MUNICIPALS: Campanyes, Campanyes educatives, Programació Activitats Socioculturals (formatives, recreatives, lúdiques, etc.). Tot tipus d'activitats que comencen i acaben l'any 2023

8. PRESENTACIÓ DE PROPOSTES

La presentació de propostes es podrà realitzar per tres vies:

 1. En els tallers participatius
 2. Telemàticament a través de la pàgina web participa.alboraya.es  
 3. De manera presencial mitjançant registre d'entrada en les oficines AMIC 

El període de presentació de propostes serà de tres setmanes.

Les PROPOSTES DEUEN:

 • Ser una proposta concreta, de fàcil execució que genere oportunitats en la zona per a millorar-la i potenciar-la.
 • Beneficiar al màxim nombre de ciutadans i ciutadanes, però que no provoque desequilibris entre els barris.
 • Ser inclusives, per a tots els col·lectius de la societat.
 • Ser innovadores, idea nova i original.
 • Ser sostenibles (que tinga continuïtat a llarg termini en els àmbits socials, econòmics i territorials).

IMPORTANT: aquelles propostes que estigue contemplades dins dels criteris de no viabilitat recollits en aquestes bases reguladores, no passaran a la fase de valoració ni a la de votació

Els CRITERIS DE NO VIABILITAT d’una proposta són els següents

 • La proposta supere la quantitat establida de la partida pressupostària.
 • Està duplicada: ja s'ha fet o ja es es farà per l'Ajuntament o ja ha sigut seleccionada.
 • Per excessives dificultats tècniques o administratives
 • No és competència municipals
 • Està contemplada com un servei bàsic que ha de prestar l'Ajuntament, recollida en la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i Llei 8/2010, de 23 de juny, de règim Local de la Comunitat Valenciana.
 • No és sostenible: és una proposta que comporta despeses pluriennals que superen la campanya de els Pressupostos Participatius
 • La proposta no s'estima adequada seguint el marc de valors establit en aquestes bases reguladores.

Acabat el període de formulació i suport de les propostes es farà la primera classificació de les propostes que hagen rebut 25 avals, per a descartar aquelles que s'estimen que no són viables perquè contenen algun dels criteris de no viabilitat. La resta de propostes passaran a ser valorades pels tècnics i personal competent dels diferents departaments municipals de l'Ajuntament d'Alboraia per a passar a la següent fase de votació.

9. SISTEMA D'AVALS/SUPORTS

Una vegada realitzades les propostes en la pàgina web participa.alboraya.es perquè aquestes puguen passar a la fase de valoració o estudi de viabilitat, cada proposta haurà de ser avalada per un mínim de 25 avals rebuts (vots) per part dels veïns i veïnes que participen en el procés. Les propostes sorgides dels tallers presencials no necessitaran rebre un mínim d'avals.

10. SELECCIÓ DE LES PROPOSTES

El Departament de Participació Ciutadana és l'encarregat de la canalització de les propostes ciutadanes. Les seues principals funcions són:

 • Modificació si és procedent de les presents bases reguladores per a la seua aplicació en la següent anualitat
 • Desestimar les propostes que no reunisquen els criteris de viabilitat exposats en aquest guió.
 • Resolució de conflictes que pogueren produir-se al llarg del procés
 • Assessorament als departaments de l'Ajuntament que tinguen proposades per a valorar.
 • Priorització de les propostes d'acord amb el nombre de vots obtinguts
 • Seguiment dels acords adoptats per a l'execució de les propostes.

11. VALORACIÓ DE LA VIABILITAT DE LES PROPOSTES

Durant 2 setmanes es passaran les propostes als Departaments competents perquè facen la valoració tècnica, administrativa i econòmica de les mateixes i determinen la seua viabilitat.

Els tècnics municipals de cada departament faran una valoració individual de cada proposta rebuda. Aquesta valoració implica:

 • Determinar la viabilitat administrativa, tècnica i/o econòmica de les propostes.
 • Desestimar les propostes que no complisquen amb els criteris de viabilitat.
 • Realitzar una valoració econòmica de les propostes.

Les propostes que siguen desestimades per excedir del límit del pressupost econòmic destinat per als pressupostos participatius, es traslladaran als departaments municipals competents per si poden assumir-les en els pressupostos dels anys posteriors, però no seran vinculants.

El departament de participació ciutadana recollirà les propostes valorades pels departaments municipals i confeccionarà el llistat de propostes que ixen a votació, així com el llistat de les propostes desestimades pels tècnics municipals.
 

12. VOTACIÓ DE LES PROPOSTES

Una vegada recollides totes les propostes que compten amb un suport de 25 avals, revisades pel Departament de Participació Ciutadana, valorades pels tècnics dels departaments municipals competents i que siguen viables, es faran públiques per a la seua votació

Les propostes es podran votar durant dos setmanes.

Per a poder votar serà necessari el DNI i un correu electrònic vàlid. Procés que serà gestionat a través de la plataforma digital participa.alboraya.es .

I també mitjançant la presentació de la instància de votació per registre d’entrada en les oficines AMIC del municipi.

 

13. RESULTATS DE LES VOTACIONS
Els resultats de les votacions de les propostes s'anunciaran en la pàgina web i en els mitjans de comunicació municipals.

No hi ha un nombre de propostes concret. Cada proposta té un cost aproximat i en aquest procés se seleccionaran les propostes més votades fins a arribar fins a arribar al cost màxim de la partida pressupostària consignats per a propostes d'inversió i despesa corrent.